หน่วยที่ 5 เรื่อความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

Google                 Youtube                  พสว                สพม11

                       แผนการจัดการเรียนรู้ที่  17

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           ช่วงชั้นที่  3

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  (ค 21101)             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เรื่อง  ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ                       จำนวน  4  ชั่วโมง

 1. สาระสำคัญ

รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติใช้แสดงความยาว  รูปเรขาคณิตสองมิติมีความกว้าง ความยาว ใช้แสดงขนาด และ

รูปเรขาคณิตสามมิติใช้แสดงรูปร่าง   เราสามารถนำความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติไปใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ในการสร้างสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติได้

 1. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.  บอกความหมายของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้

2.  ระบุหรือยกตัวอย่างรูปเรขาคณิต  สองมิติและสามมิติได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ

1.  การให้เหตุผล

2.  การสื่อสาร  สื่อความหมาย  และการนำเสนอ

3.  การเชื่อมโยง

4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ

1.  มีความรับผิดชอบ

2.  มีความรอบคอบ

3.  มีวิจารณญาณ

3.    สาระการเรียนรู้

–  ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ

–  การคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

 1. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1

 1. ทบทวนเรื่อง  รูปเรขาคณิต  โดยให้นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับจุด   เส้นตรง  รังสี

มุมต่างๆ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม พีระมิด ลูกบาศก์ ปริซึม ทรงกลม ทรงกระบอก

2.      ครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่เป็นมิติ ดังนี้

1)                นักเรียนคิดว่ารูปเรขาคณิตที่นักเรียนทราบจำแนกตามมิติได้กี่มิติ   อะไรบ้าง

(สามมิติ/รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ)

2)     รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ ได้แก่ อะไรบ้าง  (เช่น จุด เส้นตรง เป็นต้น)

3)     รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ ใช้แสดงสิ่งใดบ้าง  (ความยาว ตำแหน่ง)

4)     รูปเรขาคณิตสองมิติ ได้แก่อะไรบ้าง  (เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี

เป็นต้น)

5)     รูปเรขาคณิตสองมิติ ใช้แสดงสิ่งใด (ความกว้าง ความยาว หรือขนาด)

6)     รูปเรขาคณิตสามมิติ ได้แก่อะไรบ้าง (เช่น ปริซึม พีระมิด ทรงกลม เป็นต้น)

7)     รูปเรขาคณิตสามมิติ ใช้แสดง สิ่งใดบ้าง (ความกว้าง ความยาว ความสูง หรือแสดงรูปร่าง)

3.      ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับลักษณะของรูปเรขาคณิตทั้งสามมิติ โดยอ้างอิงจากคำตอบข้างต้น และความรู้เดิมที่เคยเรียนมา ดังนี้

รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ ใช้แสดงความยาว ตำแหน่ง

รูปเรขาคณิตสองมิติ มีความกว้าง ความยาว ใช้แสดงขนาด

รูปเรขาคณิตสามมิติ ใช้แสดงรูปร่าง

4.      ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตทั้งหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ ที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันของนักเรียนให้ได้มากที่สุด ในเวลา 5 นาที จากนั้นแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ชั่วโมงที่ 2

 1. นักเรียนทบทวนเรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยครูคัดเลือกผู้แทนนักเรียน 4-5 คน

ยกตัวอย่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติมาคนละ 1-2 ตัวอย่าง โดยครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

2.      ให้นักเรียนพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ โดยครูทำ       กิจกรรมและตั้งคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้  พิจารณากิจกรรมต่อไปนี้

ขั้นที่ 1      ครูให้นักเรียนพิจารณากระดาษขนาด A4 หนึ่งแผ่นว่าเป็นรูปเรขาคณิตแบบใด

ขั้นที่ 2      ครูนำกระดาษขนาด A4 หลายๆ แผ่น (อาจใช้มากกว่า 100 แผ่น เพื่อให้เห็นจริง) มาวางซ้อนทับกัน แล้วให้นักเรียนพิจารณารูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นเป็นรูปเรขาคณิตแบบใด

1)     กระดาษ A4 หนึ่งแผ่นเป็นลักษณะของรูปเรขาคณิตแบบใด (รูปเรขาคณิตสองมิติ)

2)     จากการนำแผ่นกระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติมาซ้อนกันและให้ทับกันสนิทจำนวนหลายๆ แผ่น นักเรียนสังเกตเห็นได้เป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติ และมีลักษณะเป็นอย่างไร (รูปเรขาคณิตสามมิติที่เป็นปริซึมฐานสี่เหลี่ยม)

3)     ถ้านำแผ่นกระดาษรูปเรขาคณิต สองมิติ รูปสามเหลี่ยม หรือรูปวงกลม มาซ้อนกันแล้วให้ทับกันสนิท จำนวนหลายๆ แผ่น นักเรียนคิดว่าจะเกิดเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีลักษณะเป็นอย่างไร (แผ่นกระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติรูปสามเหลี่ยม เมื่อนำมาซ้อนกันและให้ทับกันสนิท จำนวนหลายๆแผ่น จะได้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่เป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยม ส่วนแผ่นกระดาษรูป เรขาคณิตสองมิติรูปวงกลม เมื่อนำมาซ้อนกันและให้ทับกันสนิท จำนวนหลายๆ แผ่นจะได้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่เป็นทรงกระบอก)

001

4.      ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติออกเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยครูตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม

5.   ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากใบกิจกรรมที่ 17.2 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ

6.   ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4  คน  และให้แต่ละกลุ่มเตรียมกระดาษสี  กรรไกร  กาวมาใช้ในชั่วโมงต่อไป

         ชั่วโมงที่  4

1.   ให้นักเรียนเข้ากลุ่มตามที่ได้แบ่งไว้เมื่อชั่วโมที่แล้ว

2.    ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตัดกระดาษที่เตรียมมาและประดิษฐ์เป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ

3.   ถ้านักเรียนทำไม่เสร็จในเวลาเรียนให้นำกลับไปทำต่อที่บ้านและนำมาส่งในชั่วโมงต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  18

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          ช่วงชั้นที่  3

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  (ค 21101)             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เรื่อง  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ               จำนวน  2  ชั่วโมง

1.  สาระสำคัญ

เมื่อนำระนาบรูปเรขาคณิตสองมิติมาตัดขวางรูปเรขาคณิตสามมิติในแนวต่างๆ กัน ภาพที่เกิดจากการตัดขวางรูปเรขาคณิตสามมิติในแนวที่แตกต่างกัน จะมีลักษณะต่างกัน

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.  อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติได้

2.  วิเคราะห์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขา คณิตสามมิติได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ

1.  การให้เหตุผล

2.  การสื่อสาร  สื่อความหมาย  และการนำเสนอ

3.  การเชื่อมโยง

4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ

1.  มีความรับผิดชอบ

2.  มีความรอบคอบ

3.  สาระการเรียนรู้

ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

4.  กิจกรรมการเรียนรู้

 

002

ชั่วโมงที่ 2

 1. ให้นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติโดยการศึกษาจากหนังสือเรียนหน้า

192 – 197  และครูคอยอธิบายเพิ่มเติม

 1. ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามจากกิจกรรม “บอกได้หรือไม่”  จากหนังสือเรียนหน้า  198
 2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 5.2  ข้อ 2 และข้อ 3

003

 005

3.      ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 5.3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  20

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                        ช่วงชั้นที่  3

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  (ค 21101)            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เรื่อง  รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์            จำนวน  2  ชั่วโมง

1.  สาระสำคัญ

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ

1.  การให้เหตุผล

2.  การสื่อสาร  สื่อความหมาย  และการนำเสนอ

3.  การเชื่อมโยง

4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ

1.  ทำงานอย่างเป็นระบบ

2.  มีความรับผิดชอบ

3.  มีความรอบคอบ

4.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง

5.  ช่วยเหลือซึ่กันและกัน

3.  สาระการเรียนรู้

การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

4.  กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1

 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  และให้แต่ละกลุ่มนำกระดาษที่เตรียมมาขึ้นมาพับตามแบบที่

ครูสอน (สั่งให้นักเรียนเตรียมกระดาษมาล่วงหน้า)

 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำกระดาษที่พับได้จำนวน 6 ชิ้นมาประกอบเป็นลูกบาศก์  1 ลูก

(รูปทรงไร้กาว)

 1. ให้แต่ละกลุ่มประกอบลูกบาศก์ให้ได้หลาย ๆ ลูก  (อย่างน้อย  20  ลูก)  ถ้ากลุ่มใดทำไม่เสร็จให้นำ

กลับไปทำต่อที่บ้าน

ชั่วโมงที่ 2

 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำลูกบาศก์ที่ได้มาประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติแบบต่าง ๆ ตามแบบ

ตัวอย่างในหนังสือเรียน

 1. ให้แต่ละกลุ่มเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า  ด้านข้างและด้านบนของรูป

เรขาคณิตสามมิติ  และนำเสนอให้เพื่อนดูหน้าชั้นเรียน

3.    ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  5.4   จากหนังสือเรียนหน้า  221

5.   สื่อการเรียนรู้

 1. กระดาษสี
 2. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: